PHÍ THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TỈNH LONG AN

PHÍ THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TỈNH LONG AN

Thân chào quý Doanh nghiệp/ Các bạn đang tìm hiểu về mức PHÍ THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Tại Long An. Môi Trường Lâm Viên – công ty tư vấn môi trường: 0932 114 583 xin gửi đến quý Doanh nghiệp tham khảo thông tin sau:

Hiện nay, việc thu Phí thẩm định DTM tại Long An được áp dụng tại DANH MỤC PHÍ ĐÓNG THẨM ĐỊNH ĐTM TẠI LONG AN THEO  Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh.

Trích văn bản:

  • Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
  • Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015
  • Luật Phí và Lệ phí ngày 25/11/2015;
  • Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016;
  • Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016;
  • Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An;
  • Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
  • Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 1419/STC-QLNS ngày 10/5/2017, và căn cứ công văn số 2061/UBND-TH ngày 16/5/2017 về việc ủy quyền điều hành, xử lý công việc của UBND tỉnh,

Trích dẫn quyết định liên quan đến việc đóng PHÍ THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  như sau: 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục về mức thu phí; lệ phí và tỷ lệ (%) để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An. Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan hướng dẫn việc tổ chức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; kiểm tra chế độ thu, nộp và sử dụng đối với các cấp theo quy định.

  1. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm cấp biên lai thu cho các đơn vị, địa phương có thu phí, lệ phí và tổ chức quản lý, kiểm tra việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
  2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017 và thay thế Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

Các tổ chức, đơn vị thu phí, lệ phí thực hiện quyết toán số thu từ phí, lệ phí năm 2016 theo quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí, quy định của pháp luật về quản lý thuế. Sau khi quyết toán, số tiền phí, lệ phí được trích để lại chưa chi trong năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định; đến ngày 01/01/2018, số tiền lệ phí còn dư phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn thi hành quyết định này./.

Trên đây là nội dung của Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/05/2017 Ban hành danh mục về mức thu phí; lệ phí và tỷ lệ (%) để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An. Chi tiết cụ thể như sau:

 QD-DANH MỤC PHÍ, LỆ PHÍ tham khảo tại đây: DANH MỤC PHÍ THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN  

Tham khảo chi phí lập ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – ĐTM  : 0932 114 583                           

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Lâm Viên

490/12/4 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. HCM

Web: moitruonglamvien.com         

ĐT/Zalo: 0932 114 583   

Một số bài viết có liên quan:

Lập đánh giá tác động môi trường cho dự án sản xuất phân bón.

 

 

 

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Công Nghệ & Môi Trường Lâm Viên

Địa chỉ: 40/4/6 thạnh xuân 40, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. HCM

E-Mail: moitruonglamvien@gmail.com

Điện thoại: 0932 114 583 | 0911 236 545