1
Bạn cần hỗ trợ?

Tài liệu Sổ tay khí thải UNEP 2013

Hiện nay để tính toán các hệ số phát thải từ các nguồn phát sinh, tài liệu WHO 1993 đã khá cũ và trong các tài liệu báo cáo ĐTM dần loại bỏ tài liệu này mà thay thế bằng tài liệu mới mang tên: ATMOSPHERIC BROWN CLOUD (ABC) EMISSION INVENTORY.

Tải tài liệu tại đây: ABC Emission Inventory Manual

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0932114583