Công văn 3105 về quy định làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường: căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về quy … Đọc tiếp Công văn 3105 về quy định làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ